ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK)

MATA PELAJARAN PKN

KELAS V (LIMA)

TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011

A.    Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sebagai jawaban yang paling tepat!

1.   Organisasi adalah himpunan orang-orang yang memiliki …

a.  prinsip hidup yang sama                                                  b.  latar belakang yang sama

c.  dasar dan tujuan tertentu yang sama                                d.  komunikasi yang sama

2.   Organisasi yang ada di sekolah adalah ….

        a.  OSIS                                                                            b.  Karang Taruna

c.  Koperasi Unit Desa                                                        d.  Sanggar Budaya

3.   Tujuan Pramuka adalah membentuk manusia ….

        a.  pemberani                                                                                 b.  takwa

c.  penakut                                                                                     d.  sakit

4.   Membantu orang yang mengalami kecelakaan adalah sikap ….

        a.  mulia                                                                            b.  jelek

        c.  hina                                                                                          d.  buruk

5.   Keputusan bersama tidak boleh diambil jika ….

        a.  menguntungkan semua orang                                        b.  disetujui orang

c.  bersikap memaksa                                                         d.  bersikap sukarela

Download Soal Selengkapnya Di Sini

Iklan